Friday, April 27, 2007

Aaj cha kantalwana suvichar[20]

|| Niyamitpane vyayam kelyane jase sharir rogmukta rahte tasech Niyamitpane kantala blog kelyane man rogmukta rahte ||

No comments: