Friday, January 12, 2007

Aaj cha kantalwana suvichar[10]

|| Duparchya Kantalyala, Jambhai Kashala ? ||
[Like, hatchya kaknala aarsa kashala...dupar ahe kantala yenarach jambhai devoon kay purava dyaycha ka?]

No comments: