Monday, April 30, 2007

Motha Kantala Alay - Grand [21]

Hee Kantala nondwahee madhlee ek vishista ashee nond ahe. Normally ithe duparchya regular asha chhotya chhotya kantalyanchee nond hote.
Pan kal mala 25 varshe poorna zalee ahet, anee mala actually/basically/in fact/Khare tar mothe vaycha kantala ala ahe, Dar varshee kay 1-1 vrashane mothe vayche, jagne ahe ka oracle sequence ahe 1 nee increment honara...haayn?
Tar mothhe zalyavar jast bejababdaarpane vagta yet nahee, mhanje tumhi tase vagne apekshit naste mhanun, mala mothe vaycha kantala ala ahe...gapchoop 20-22 varsahce rahave kayam, dokyala taap nahee....18 till I die type !

Friday, April 27, 2007

Aaj cha kantalwana suvichar[20]

|| Niyamitpane vyayam kelyane jase sharir rogmukta rahte tasech Niyamitpane kantala blog kelyane man rogmukta rahte ||

Aaj cha kantalwana suvichar[19]

|| Katanala, anustaahha yeti ghara, tochee diwali dasara ||

Aaj cha kantalwana suvichar[18]

|| Mage ubha kantala, Pudhe ubha kantala ||
|| Mazyakade kantala maza, pahato ahe ||

Thursday, April 26, 2007

Aaj cha kantalwana suvichar[17]

|| Kantala yeun hi to blog na karne ha kantala blogging vishwatla sarvat motha foul ahe ||