Wednesday, July 22, 2009

सूक्त १

Blessed is he, who in the name of ennui and veiled excogitation within, shephards the jaded through the valley of passiveness, for he is truely creativity's keeper and finder of lost values.
Thou shalt bear the overt boredom and Lord will honor thee purity and innovation

(Book of Kantala: Psalm 1)

[पल्प फिक्शनमधला ज्यूल्सचा डायलॉग आठवला आणि आपणपण कंटाळ्याचे महत्व सांगावे असे वाटले.]

वरील सूक्ताचा अर्थ कळाला असेलच तरीपण मला स्वत:ला समजवायला हे भाषांतर -

जो कंटाळा आणि त्याअंतर्गत असलेली प्रछन्न सृजनशीलता यांच्या जपणुकीच्या हेतूने, शिणलेल्या जीवांना निष्क्रीयतेच्या अंध:कारातून बाहेर पडण्यास मदत करतो तोच देवाच्या कृपेस पात्र होतो कारण तोच नावीन्य आणि गहाळलेल्या मूल्यांचे रक्षण करतो.
तुम्ही साहजिक अशा कंटाळ्याचे स्वागत करा आणि देव तुम्हाला सृजनशीलता व पवित्रता प्रदान करेल.