Friday, July 23, 2010

देवा नारायणा !

"देवा नारायणा, प्रचंड कंटाळा आला आहे ! काहीतरी कर रे.................."
असे वाक्य म्हणणार होतो , आणि तेवढ्यात आठवले की अजुन पण आमचा ब्लॉग ऑनलाईन आहे.

पटकन ब्लॉगची revision करुन घेतली. आता तुका म्हणे जरा बरे वाटते आहे.
Thank you देवा नारायणा !