Thursday, February 9, 2017

समग्र कंटाळा

समग्र असा कंटाळा आला आहे, तो सुद्धा सकाळी अकरा वाजता.