Thursday, June 25, 2009

अजुन एक कंटाळवाणा सुविचार

!! आलेला कंटाळा नाकारु नये , नसलेला कंटाळा स्वीकारु नये !!